Algemeen

Vertrouwenscontactpersoon

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc.

Binnen onze vereniging is Susan Cobussen onze vertrouwenspersoon. U kunt met haar in contact komen via vcp@bzcdolfijnen.nl.

Mensen van onze sportorganisatie (en de VCP) kunnen voor vragen en advies ook terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de sportbond of bij het Vertrouwenspunt Sport.

Gedragsregels Sexuele Intimidatie

De sportbonden in Nederland en wij als zwemvereniging nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Huishoudelijk Reglement

 • Algemeen
  • BZC Dolfijnen is niet aansprakelijk voor het wegraken van kleding en/of andere artikelen door leden.
  • BZC Dolfijnen kan niet aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen.
  • De ouders dienen plaats te nemen op het terras. Alleen tijdens de vooraf aangekondigde kijkdagen zijn ouders welkom aan het bad.
  • De trainers/begeleiders zijn verantwoordelijk voor de kinderen zodra ze vanuit de douches de badruimte betreden. Zij dragen ze na het zwemmen weer aan de ouders/verzorgers over bij de voetenreinigingsbak.
 • Gedragsregels
  • Indien door leden bewust vernielingen worden aangebracht zal de BZC Dolfijnen de schade op de ouders/verzorgers verhalen.
  • De accomodatie is vanaf 15 minuten voor aanvang van de trainingen toegankelijk.
  • Na gebruik van de kleedruimtes dienen deze schoon en opgeruimd te worden achtergelaten.
  • Degene die zich vóór of tijdens de trainingen of activiteiten misdraagt kan voor die betreffende training of activiteit worden uitgesloten.
  • Ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kinderen tijdig de kleedruimtes verlaten, maximaal een halfuur na einde trainingstijd.
 • Lidmaadschap
  • Het bëindigen van een lidmaatschap dient altijd schriftelijk of per email, voor 1 december of 1 juni, te geschieden bij het secretariaat.
  • Indien men minder deelneemt aan trainingen zal geen restitutie worden verleend. In geval van ziekte kan overleg plaatsvinden met het bestuur.
 • Deelname aan wedstrijden
  • Leden die zich voor een wedstrijd hebben opgegeven dienen zich bij verhindering vooraf af te melden bij diegene die op de uitnodigingsbrief vermeld staat.
  • Bij niet of te laat afmelden geldt de boeteregeling van de KNZB.
  • De boete van de KNZB zal, per kwartaal met de contributie, worden doorberekend aan de leden.
  • Tijdens deelname aan wedstrijden is het dragen van een vereniging poloshirt verplicht.